ck chemie

Colofon

Gegevens conform § 5 TMG (Duitse telecommunicatiewet):
CK Chemie GmbH
Boettger Straße 7a
D-41066 Mönchengladbach

Vertegenwoordigd door:
Andreas Wollert, Jutta Urner

Contact:
Telefoon: +49(0)2161 99460 0
Telefax: +49(0)2161 99460 90
E-mail: info@ck-chemie.de

Registerpost:
Inschrijving in het handelsregister.
Kantoor van inschrijving: Mönchengladbach (Duitsland)
Registernummer: HRB 3356

Omzetbelasting:
BTW-nummer conform § 27 a Duitse wet omzetbelasting:
DE 120 492 404

Conflictoplossing
De Europese Commissie stelt een platform voor de online-conflictoplossing beschikbaar: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u bovenaan in het impressum.
Wij zijn niet bereid of verplicht, aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenbemiddelingsorgaan deel te nemen.

Foto credits:
Udo Geisler

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene aanwijzingen
De volgende aanwijzingen geven er een overzicht van, wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u aan onze website een bezoekje brengt. Persoonsgegevens zijn allemaal gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor uitvoerige informatie rond het thema “Gegevensbescherming” verwijzen wij naar onze in deze tekst vermelde gegevensbeschermingsverklaring.

Gegevensregistratie op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?
De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de exploitant van de website, wier contactgegevens u uit het impressum van deze website afleidt.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons u deze meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij een bezoek aan de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep van de website). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website betreedt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen voor een analyse van uw gebruikersgedrag gebruikt worden.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht, kosteloos informatie over oorsprong, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te krijgen. U hebt bovendien een recht, de correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens te eisen. Hiervoor en ingeval van nog andere vragen rond het thema “Gegevensbescherming” kunt u zich te allen tijde tot ons op het in het impressum vermelde adres richten. Voor het overige hebt u het recht, bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.

Analysetools en tools derde providers
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet naar u getraceerd worden. U kunt tegen deze analyse ingaan of ze door het niet-gebruik van bepaalde tools verhinderen. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

U kunt tegen deze analyse ingaan. Over de mogelijkheden van verzet zullen wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring informeren.

2. Algemene aanwijzingen en verplicht te verstrekken informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en met deze gegevensbeschermingsverklaring.
Wanneer u van deze website gebruik maakt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige gegevensbeschermingsverklaring licht roe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze licht ook toe, hoe en voor welk doeleinde dat gebeurt.
Wij vestigen er uw aandacht op dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen de toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:
Andreas Wollert
Boettger Straße 7a
D-41066 Mönchengladbach
Telefoon: +49(0)2161 99460 0
E-mail: info@ck-chemie.de
Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke – of rechtspersoon die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of dergelijke) beslist.

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking
Tal van gegevensverwerkingsverrichtingen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor volstaat een vormloze mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot herroeping plaatsgevonden gegevensverwerking blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Ingeval van inbreuken op het recht op gegevensbescherming heeft de betrokkene een recht op het indien van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bevoegde toezichthoudende autoriteit in aangelegenheden rond de gegevensbescherming is de gegevensbeschermingscoördinator van de Duitse deelstaat, waar onze onderneming haar zetel heeft. Een lijst met de gegevensbeschermingscoördinatoren en hun contactgegevens kunnen via volgende link opgevraagd worden: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht, gegevens, die wij op grond van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een courant, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Voor zover u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke eist, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch realiseerbaar is.

SSL- resp. TLS-codering
Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van een vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen, die u ons als exploitant van de website toezendt, een SSL- resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding erkent u doordat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons overmaakt, niet door derden meegelezen worden.

Inlichting, blokkering, schrapping
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie ver uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op correctie, blokkering of schrapping van deze gegevens. Hierover en ook over nog andere kwesties rond het thema “Persoonsgegevens” kunt u zich te allen tijde op het in het impressum vermelde adres tot ons richten.

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies
De internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer gedeponeerd worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Deze cookies maken het voor ons mogelijk om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zodanig instellen, dat u over de plaatsing van cookies geïnformeerd worden en cookies alleen in een bepaald geval toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor de doorvoering van het elektronische communicatieverkeer of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijvoorbeeld de functie van het winkelmandje) noodzakelijk zijn, worden op grond van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gegrond belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-Log-bestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde Server-Log-bestanden die uw browser automatisch aan ons overmaakt. Dit zijn:
- browsertype en browserversie
- gebruikt besturingssysteem
- Referrer URL
- hostnaam van de betrokken computer
- tijdstip van de serveraanvraag
- IP-adres
Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen bijeengebracht.
Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) dat de verwerking van gegevens toestaat om een overeenkomst na te leven of om precontractuele maatregelen te treffen.

Registratie van het gebruik van de website
Deze website doet beroep op de webanalysedienst Stetic (Bad Nauheimer Straße 4, D-64289 Darmstadt). Deze dienst maakt gebruik van zogenaamde cookies, zie hierboven. De in de cookie opgeslagen informatie over de gebruikmaking van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt aan een server overgedragen en daar een beperkte tijd lang opgeslagen.
Stetic zal van deze informatie gebruik maken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor ons samen te stellen en om nog andere met de gebruikmaking van de website en de gebruikmaking van het internet gepaard gaande diensten te leveren. De geregistreerde IP-adressen zijn geanonimiseerd en afgekort en Stetic zal uw IP-adres in geen geval met andere opgeslagen gegevens in verband brengen.
U kunt een einde maken aan de opslag van tracking-cookies doordat u onder de URL https://www.stetic.com/optout.html?pid=77050 tegen de registratie van uw geanonimiseerde bezoekersgegevens ingaat.

Contactformulier
Wanneer u ons door middel van het contactformulier aanvragen zendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u daarop vermelde contactgegevens met het oog op behandeling van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.
De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt zodoende uitsluitend op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor volstaat een vormvrije mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de tot op het moment van herroeping plaatsgevonden gegevensverwerkingsverrichtingen blijft ondanks de herroeping onverminderd van kracht.
De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt, deze te wissen, totdat u uw toestemming voor de opslag herroept of totdat het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld na voltooide behandeling van uw aanvraag). Dwingende bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverminderd van kracht.

CK CHEMIE GmbH
Boettger Str. 7a
D 41066 Mönchengladbach

TEL  049 2161 99460 0
FAX  049 2161 99460 90
MAIL info@ck-chemie.de

Openingstijden voor transportbedrijven
Ma-Do: 08:00 - 15:00
Vr 08:00 - 13:00


MENGEN • MALEN • ZEVEN • CONFECTIONEREN

CK CHEMIE GmbH
Boettger Str. 7a
D 41066 Mönchengladbach

TEL  049 2161 99460 0
FAX  049 2161 99460 90
MAIL info@ck-chemie.de

Openingstijden voor transportbedrijven
Ma-Do: 08:00 - 15:00
Vr 08:00 - 13:00

ISO 45001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

MENGEN • MALEN • ZEVEN • CONFECTIONEREN

CK CHEMIE GmbH
Boettger Str. 7a
D 41066 Mönchengladbach

TEL  049 2161 99460 0
FAX  049 2161 99460 90
MAIL info@ck-chemie.de

Openingstijden voor transportbedrijven
Ma-Do: 08:00 - 15:00
Vr 08:00 - 13:00

ISO 45001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

MENGEN • MALEN • ZEVEN • CONFECTIONEREN